Wiadomości

06 listopada  2022

Relacja z przebiegu Walnego Zebrania Członków PTBP oraz Seminarium pt. „Potencjał badań poligraficznych i opiniowana psychologicznego we wspomaganiu pracy śledczych i rekruterów”

05.11.2022 r. w Warszawie (Centrum Szkoleniowe Wspólna, ul. Wspólna 56) odbyło się Walne Zebranie Członków PTBP oraz seminarium warsztatowe poświęcone badaniom poligraficznym i opiniowaniu psychologicznemu.

Seminarium

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, tj. prof. J. Widackiemu, inż. Eduardo Lebrija, dr. M. Gołaszewskiemu, mgr A. Leszczyńskiej i mgr J. Poznańskiej za wygłoszenie niezwykle ciekawych referatów oraz słuchaczom (ok. 60 osób) za obecność, liczne pytania i ciekawe dyskusje.

Wybory

Przez aklamację na Prezesa Zarządu PTBP wybrano dr. Marcina Gołaszewskiego. W samym Zarządzie zaszła jedna zmiana, tj. mgr Anitę Szajowską-Zgoła zastąpił Tomasz Wilk. Dziękujemy Anicie za 9 lat bezbłędnie wykonywanych obowiązków Skarbniczki. Poza tym w Zarządzie pozostają: dr Arkadiusz P. Szajna, mgr Agnieszka Leszczyńska, mgr Grzegorz Żymańczyk. Z kolei w składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: mgr Dariusz Bartnicki, mgr Małgorzata Wysocka, mgr Władysław Jóźków i mgr Agata Jastrząb. Niezmiennie Przewodniczącym Komitetu Naukowego PTBP pozostaje prof. dr hab. Jan Widacki.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych

02 listopada  2022

„Potencjał badań poligraficznych i opiniowana psychologicznego we wspomaganiu pracy śledczych i rekruterów”

05.11.2022 r. w Warszawie (Centrum Szkoleniowe Wspólna, ul. Wspólna 56) odbędzie się seminarium warsztatowe poświęcone badaniom poligraficznym i opiniowaniu psychologicznemu, które jest organizowane przez PTBP.  Zachęcamy do wzięcia udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu (formuła hybrydowa: stacjonarnie i zdalnie). W przypadku pytań natury organizacyjnej i merytorycznej, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych

15 kwietnia  2020

Komunikat Zarządu PTBP w sprawie możliwości przeprowadzania badań poligraficznych (wariograficznych) w czasie stanu epidemii choroby zakaźnej COVID-19 na obszarze RP

I. Badania w postępowaniach karnych.

1. W procesie karnym z założenia nie przeprowadza się dowodów nieprzydatnych, dlatego badania poligraficzne powinny odbywać się bez przeszkód jako niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku danego postępowania. Jak zawsze – za zgodą osoby badanej.
2. W czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (o których mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z późn. zm.), należy w związku z przeprowadzaną ekspertyzą zastosować zalecenia zgodne z wykazem sformułowanym w pkt. V.

II. Badania kadrowe w instytucjach państwowych.

1. W przypadku procedur przedzatrudnieniowych zaleca się przeprowadzanie wyłącznie badań pilnych, w związku z koniecznością uzupełnienia wakatów na tych stanowiskach, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości realizacji ustawowych zadań danej instytucji.
Wszelkie inne badania powinny zostać zawieszone ze względu na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich – do odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
2. Jeżeli potrzeby kadrowe wymagają niezwłocznego przeprowadzenia badania poligraficznego – powinno się ono odbyć z uwzględnieniem zaleceń z pkt. V.

III. Badania w ramach wewnętrznych procedur bezpieczeństwa oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez uprawnione podmioty.

1. Rekomenduje się, aby badania poligraficzne funkcjonariuszy, żołnierzy oraz osób udzielających pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, były w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego przeprowadzane wyłącznie w związku z okolicznościami, które wymagają podjęcia czynności niecierpiących zwłoki i tylko wobec braku możliwości weryfikacji informacji innymi dostępnymi metodami.
2. Jeżeli badanie poligraficzne odbywa się w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – należy uwzględnić środki bezpieczeństwa opisane w pkt. V.
3. W przypadku rutynowych procedur sprawdzających zalecane jest rozważenie przełożenia badań poligraficznych na dalszy, rozsądny termin.

IV. Badania w celach prywatnych.

1. Do odwołania stanu epidemii na obszarze RP rekomenduje się powstrzymanie od wszelkich badań poligraficznych w celach prywatnych.
2. Z kolei w czasie stanu zagrożenia epidemicznego zaleca się rozważenie przełożenia planowanych badań na możliwie najpóźniejszy termin, a jeśli zleceniodawca w porozumieniu z ekspertem wspólnie uznają przeprowadzenie badania poligraficznego za niezbędne w danym czasie – obowiązują wytyczne z pkt. V.

V. Środki bezpieczeństwa podczas przeprowadzania badań.

Należy mieć na uwadze, że procedura przeprowadzania badania poligraficznego wymaga bliskiego kontaktu eksperta z osobą poddawaną badaniu, w pomieszczeniu zamkniętym i trwa średnio ok. 4 godzin. Zatem za zasadne należy przyjąć wszelkie czynności zapewniające minimalizację ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, obejmujące m.in.:
1. Przed każdym badaniem – dezynfekcję substancjami wirusobójczymi wykorzystywanej aparatury badawczej (dotyczy w szczególności: czujników poligrafu, oparć fotela do badań, klawiatury i myszy komputerowej) oraz elementów umeblowania, do których zwykle się dotyka (klamki, uchwyty drzwiowe, blaty).
2. Dokładne umycie rąk przez badającego i osobę badaną przed wejściem do pomieszczenia, w którym ma być prowadzone badanie.
3. Zastosowanie środków ochrony osobistej:
a) dla badającego – w postaci: maseczki z filtrem HEPA (z oznaczeniem symbolem co najmniej FFP1 lub odpowiednio: N80 i wyższym) i rękawic jednorazowych, fakultatywnie – przyłbicy.
b) dla osoby badanej – w postaci: maseczki z filtrem HEPA (z oznaczeniem FFP1 / N80 lub wyższym).
4. Stosowanie się do innych zaleceń instytucji państwowych właściwych w sprawach sanitarno-epidemiologicznych.

VI. Inne środki ostrożności.

1. Jeżeli osoba zawiadamiana o terminie badania poligraficznego, zgłasza wystąpienie dolegliwości typowych dla COVID-19 (gorączka, kaszel, płytki oddech, czasowa utrata powonienia, ból gardła, bóle mięśni) lub inne grypopodobne w okresie 14 dni poprzedzających planowany termin badania – należy to badanie przełożyć na późniejszy, bezpieczny termin, z wyjątkiem przypadków niecierpiących zwłoki.
2. Wystąpienie dolegliwości grypopodobnych w dniu badania (zgłoszone wyprzedzająco, np. telefonicznie lub już w czasie wywiadu przedtestowego) powinno skutkować odstąpieniem od czynności badawczych tego dnia, z zaleceniem konsultacji lekarskiej przed następnym terminem spotkania.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych

14 grudnia  2019 

ŚLĄSKIE SYMPOZJUM KRYMINALISTYKI I KRYMINOLOGII

W dniach 11 – 12 grudnia 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyło się Śląskie Sympozjum Kryminalistyki i Kryminologii, na którym PTBP reprezentowane było przez Wiceprezes Zarządu, Agnieszkę Leszczyńską. Podczas tego wydarzenia nastąpiło uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Poligraficznych WSZOP, którym kierować będzie nasz kolega, dr Arkadiusza P. Szajna – członek Zarządu PTBP oraz wykładowca ww. Uczelni. Laboratorium jest pierwszą tego typu placówką w kraju, działającą pod patronatem PTBP. Agnieszka Leszczyńska, uczestnicząc w tym wydarzeniu, odczytała list gratulacyjny skierowany do Rektora Uczelni przez Prezesa Zarządu PTBP, Marcina Gołaszewskiego oraz omówiła potencjalne obszary przyszłej współpracy.

19 listopada 2018

III EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY

(nie zabrakło wątków związanych z badaniami poligraficznymi)

Temat III Europejskiego Kongresu Penitencjarnego, który odbył się dnia 08.11.2018r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim brzmiał: „Rozwój myśli penitencjarnej na przestrzeni stulecia państwowości polskiej”.

Nasz kolega, Arkadiusz P. Szajna, wziął czynny udział w panelu dotyczącym wykonywania kary pozbawienia wolności, podczas którego wygłosił referat dotyczący przydatności i skuteczności badań poligraficznych (wariograficznych) w terapii osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, wobec których została orzeczona kara pozbawiania wolności za przestępstwa popełnione na tle seksualnym. W swoim wystąpieniu odniósł się również do aspektów wykorzystania ww. badań w przypadku skorzystania przez skazanego z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z części orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Organizatorami III Europejskiego Kongresu Penitencjarnego, który odbył się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie była Wojewoda Podkarpacki – dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie – płk Marek Grabek. W skład komitetu naukowego Kongresu weszli m.in.: prof. dr hab. Czesław Kłak (przewodniczący), prof. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. dr hab. Igor Zgoliński, prof. dr hab. Pweł Czubik, prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski, gen. mjr Michaiło Dżiudź, płk Tamás Rózsahegyi, ppłk Norbert Kundrak.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele świata nauki, m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz WSPiA w Rzeszowie, a także funkcjonariusze Służby Więziennej z całej Polski, ale również goście z zaprzyjaźnionych służb penitencjarnych Słowacji, Ukrainy i Węgier. Nie zabrakło przedstawicieli formacji mundurowych z Podkarpacia.

30 września 2018 r.

WOKÓŁ DETEKCJI NIESZCZEROŚCI

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wokół Detekcji Nieszczerości”. Konferencja organizowana jest przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych.

Podczas wystąpień analizowane będą zagadnienia związane z fenomenem kłamania, psychologicznymi podstawami kłamstwa oraz technikami i standardami badań poligraficznych, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych.

Konferencja odbędzie się w sobotę, 6 października 2018 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w godz. 9.00 – 12.30.
Adres: ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, budynek nr 14, sala nr 1436

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program do pobrania tutaj.


08 lipca 2018 r.

Publikacje członków Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami naukowymi, opublikowanymi przez członków PTBP. Pierwsza publikacja dotyczy wykorzystania badań poligraficznych w nadzorze i terapii przestępców na tle seksualnym, pozostających w okresie probacji. Z kolei druga skupia się na ocenie trafności badań poligraficznych przez polskich sędziów.

Leszczyńska, A., Szajna, P. A.

Psychofizjologiczne badania poligraficzne (wariograficzne) w leczeniu i nadzorze osób popełniających przestępstwa seksualne w wielkiej brytanii

Niziołek, K., Gołębiewska, E.

The Perceived Validity of the Polygraph in Polish Criminal Courts


21 czerwca 2017 r.

Zawód poligrafera w Polsce – szczególny charakter, wymagane kwalifikacje, problem nadzoru

Zachęcamy do zapoznania z opracowaniem dotyczącym profesji poligrafera w naszym kraju. Poruszane są m.in.: kwestia statusu tego zawodu i jego uregulowania, proces kształcenia
oraz procedury certyfikacji. Tekst w formacie PDF jest dostępny do pobrania tutaj.


18 maja 2017 r.

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka”

logo UKSW logo ptbp logo clp logo logo

18 maja 2017 r. Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych we współpracy z Instytutem Psychologii UKSW, Centralnym Laboratorium Psychologicznym oraz Kołem Naukowym Studentów Psychologii, zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka”.

Konferencja ukierunkowana była na zagadnienia dotyczące badan poligraficznych oraz zależności pomiędzy emocjami, zmianami świadomości, sposobami zachowania z funkcjonowaniem mózgu, układu krążenia, oddychania, motoryki i układu hormonalnego

Zwieńczeniem konferencji było uroczyste wręczenie kursantom szkolenia PTBP pierwszych w Polsce certyfikatów, uprawniających do prowadzenia badań poligraficznych.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, zaangażowanie, wartościowe referaty oraz dociekliwe i inspirujące pytania. Mamy nadzieję, że niniejsza konferencja pozwoliła na stworzenie wspólnej przestrzeni naukowo-badawczej oraz nawiązanie znajomości i współpracy.

Kamil Niziołek


2 kwietnia 2017 r.

Nieprawdziwe tezy w publikacjach medialnych dotyczących wykorzystywania badań poligraficznych w procedurach kadrowych

W związku z ostatnimi publikacjami medialnymi związanymi ze stosowaniem badań poligraficznych (wariograficznych) w procedurach kadrowych w instytucjach państwowych
(w tym Straży Granicznej), Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych czuje się zobligowane do sprostowania nierzetelnych informacji dziennikarskich i nietrafnych wniosków zaprezentowanych przez niektórych polityków i przedstawicieli organizacji ochrony praw człowieka. Mianowicie – chodzi o następujące nieprawdziwe tezy:

 1. Poligraf, zwany także wariografem, a potocznie wykrywaczem kłamstw, ma coraz gorszą renomę w sądach karnych.
 2. To efekt wyników opracowań naukowych, z których wynika, że skuteczność narzędzia oscyluje między 75 a 85 proc. (…)
 3. (…) powoduje, że takie badanie nie może przesądzić o wydaniu wyroku skazującego.
 4. Ponoć są osoby, które zawsze będą miały wynik negatywny.

Tymczasem nalegamy, aby uwzględnić następujące fakty:

 1. Badania poligraficzne zyskują coraz lepszą opinię w środowisku prawniczym,
  co jest wypadkową: a) poprawy jakości wyszkolenia ekspertów i zorganizowania
  w ramach organizacji profesjonalnych (m.in. PTBP), b) postępu naukowo-technologicznego w dziedzinie badań psychofizjologicznych, c) większej świadomości sędziów, prokuratorów i adwokatów w kwestii istoty badania poligraficznego. (…)
 2. Badania poligraficzne mają relatywnie bardzo wysoką i prawdopodobnie najlepiej zbadaną wartość diagnostyczną względem innych metod wykorzystywanych w kryminalistyce. Potwierdzona badaniami naukowymi średnia dokładność wszystkich typów testów poligraficznych wynosi 87,1%. Dla testów diagnostycznych (jednoproblemowych) jest to 92,1%, zaś dla przesiewowych (wieloproblemowych) – 85%.
 3. (…) dowód z opinii biegłego z zakresu badań poligraficznych – tak jak każdy dowód z ekspertyzy specjalistycznej sporządzonej na potrzeby postępowania karnego – jest dowodem pośrednim – a w praktyce poszlaką, która oznacza fakt uboczny (ale ustalony w sposób pewny) w stosunku do faktu głównego. Rozpatrywany pojedynczo stwarza jedynie prawdopodobieństwo dotyczące sprawcy przestępstwa, a który łącznie z innymi faktami stwarza podstawę pewności co do sprawcy przestępstwa. Oznacza to, że wskazuje na okoliczności, które w zestawieniu z innymi dają podstawę do wysnucia wniosku o winie lub niewinności oskarżonego.
 4. (…) Zdanie typu – „są osoby, które zawsze będą miały wynik negatywny” –
  ma charakter powielania obiegowych opinii, nie popartych dowodami naukowymi. (…) po teście o relatywnie mniejszej dokładności (średnio 85%), powinien nastąpić test bardziej dokładny (średnio 92,1%). Tego typu procedura odpowiada postulatowi minimalizacji ryzyka błędu (…)

Pełna treść stanowiska PTBP – dostępna jest tutaj (aby wyświetlić załączony plik PDF – kliknij w zaznaczony link).


12 września 2016 r.

Możliwości wykorzystania badań poligraficznych w zmniejszaniu recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej
(opracowanie dotyczy włączenia okresowych badań psychofizjologicznych do terapii i dozoru osób z zaburzeniami preferencji seksualnych)

Według danych przedstawionych przez Komendę Główną Policji – w pierwszym półroczu 2016 roku podwoiła się (do 2,6 tys.) liczba przestępstw seksualnych wobec dzieci.
Polecamy Państwu artykuł autorstwa Prezesa PTBP – Marcina Gołaszewskiego – Propozycje rozwiązań w celu istotnego zmniejszenia recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej – włączenie okresowych badań psychofizjologicznych (poligraficznych / wariograficznych) do terapii i dozoru osób z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Tekst został opublikowany w czasopiśmie „Prokuratura i Prawo” (nr 12/16). Wersja robocza dostępna jest do zapoznania tutaj (plik PDF).


26 sierpnia 2016 r.

PTBP instytucją stowarzyszoną z American Polygraph Association!

Miło nam poinformować, że z dniem 26.08.2016r. Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych uzyskało status instytucji stowarzyszonej („Divisional Affiliate”) z American Polygraph Association. W ten sposób PTBP, nie tylko w sferze deklaratywnej, ale również organizacyjnie, związało się z największą i najbardziej prestiżową wspólnotą ekspertów z zakresu badań poligraficznych na świecie. Członkowie Towarzystwa zostali zobowiązani do przestrzegania standardów praktyki APA oraz zasad etyki zawodowej.

W liście gratulacyjnym APA zauważyło, że akredytację osiąga się jedynie poprzez solidne przygotowanie aplikującego stowarzyszenia.


20 lipca 2016 r.

Standard kursów i szkoleń z zakresu badań poligraficznych

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych przyjęło w dniu 20 lipca 2016r. Standard kursów i szkoleń z zakresu badań poligraficznych. Dokument określa m.in. programy, warunki uczestnictwa oraz wytyczne dotyczące kadry szkoleniowej dla pięciu typów szkoleń:

 1. Kurs I stopnia z zakresu badań poligraficznych (podstawowy).
 2. Kurs II stopnia z zakresu badań poligraficznych (specjalistyczny).
 3. Zaawansowane szkolenie uzupełniające z zakresu badań poligraficznych.
 4. Szkolenie doskonalenia zawodowego z zakresu badań poligraficznych i innych metod detekcji nieszczerości.
 5. Szkolenie doskonalenia zawodowego dla przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na temat istoty, użyteczności i uwarunkowań prawnych badań poligraficznych.

Pełna treść uchwały dostępna jest na naszej stronie internetowej w dziale „Dokumenty” i dalej w części – „Uchwały dotyczące standardów i certyfikatów”. Dokument jest dostępny do pobrania tutaj. (plik PDF).


11 czerwca 2016 r.

Przesłuchanie biegłego z zakresu badań poligraficznych (wariograficznych) w postępowaniu jurysdykcyjnym – tryb, najczęściej zadawane pytania i prawidłowe odpowiedzi

Zamieszczamy referat dotyczący przesłuchania biegłego z zakresu badań poligraficznych w postępowaniu sądowym, wygłoszony przez Prezesa PTBP, Marcina Gołaszewskiego, podczas konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 10-11.06.2016 r. w WSPiA – Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Materiał powinien zainteresować biegłych oraz prokuratorów, adwokatów i sędziów. Jest dostępny do pobrania tutaj (plik PDF).

W konferencji na temat instrumentalnych i nieinstrumentalnych metod detekcji nieszczerości wzięli udział praktycy i naukowcy zajmujący się tą problematyką a także przedstawiciele sądownictwa, prokuratury i Służby Więziennej. Była to już druga konferencja zorganizowana w murach pięknej uczelni w Rzeszowie (pierwsza odbyła się w grudniu 2015 r.). Wybrane referaty z obu przedsięwzięć zostaną opublikowane w formie monografii pokonferencyjnej. Po zakończeniu prelekcji, odbyły się obrady PTBP. W poczet członków Towarzystwa przyjęto nowe osoby i podjęto decyzje dotyczące: postulatów zmian normatywnych, umożliwiających poszerzenie obszarów wykorzystania badań poligraficznych (m.in. na potrzeby Służby Więziennej); oferty szkoleń adresowanych do prokuratorów i sędziów oraz organizacji, we współpracy z jednym ośrodków akademickich w Polsce, profesjonalnego, pełnowymiarowego (2 semestry) kursu podstawowego z zakresu badań poligraficznych, który poprowadzą najlepsi eksperci z kraju i Stanów Zjednoczonych (certyfikowani poligraferzy, wybitni prawnicy oraz przedstawiciele innych dziedzin nauki wspomagających badania poligraficzne). Na adres mailowy Towarzystwa (biuro@ptbp.pl) można przesyłać wstępne zgłoszenia i zapytania dotyczące takiego kursu. Szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce na stronie internetowej PTBP.


15-16 kwietnia 2016 r.

Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej w Łodzi

W Łodzi, w dniach 15-16 kwietnia 2016 r. odbył się Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej. Wymieniono poglądy i aktualny stan wiedzy przedstawicieli środowisk sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów oraz duchownych – wszystkich, których wiedza jest niezbędna by sprostać wyzwaniom orzekania i opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa, także w życiu społecznym.

Jednym z zaproszonych gości była Agnieszka Leszczyńska, wiceprezes PTBP, która w pierwszym dniu Kongresu przedstawiła wykład Poligraf jako narzędzie kontroli zachowań parafilnych.


15 kwietnia 2016 r.

Wykład dla studentów APS w Warszawie

W dniu 15.04.2016 r. przedstawiciel PTBP poprowadził wykład dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uczestniczyły w nim osoby uczęszczające na zajęcia z „psychologii kłamstwa” oraz „psychologii i prawa” pod kierunkiem dr Joanny Ulatowskiej.

Studenci dowiedzieli się, skąd czerpać rzetelne informacje dotyczące badań poligraficznych, na czym polega istota i procedura takiego badania oraz jakie procesy psychologiczne i fizjologiczne są tutaj decydujące. Przedstawiono także uwarunkowania prawne i obszary, w których wykorzystuje się badania poligraficzne.
W końcowej części zajęć odbyła się prezentacja sprzętu do badań i pokazowy test z udziałem chętnej osoby z sali. Po raz kolejny poligraf okazał się niezawodny i rozwiał wątpliwości sceptyków. Wierzymy też, że zainspirował przynajmniej niektórych studentów do zaangażowania naukowego lub praktycznego w tej dziedzinie w przyszłości.


18 marca 2016 r.

Postanowienia Walnego Zebrania PTBP
z dnia 18 marca 2016 r.

W dniu 18.03.2016 r. odbyło się Walne Zebranie PTBP o charakterze sprawozdawczo-organizacyjnym. Przyjęto uchwały zatwierdzające:
a) sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa w 2015 roku,
b) sprawozdanie finansowe za rok 2015.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie pozytywnie oceniające prowadzoną politykę finansową oraz działalność merytoryczną Zarządu. Komisja rekomendowała udzielenie absolutorium Zarządowi i Walne Zebranie takiego absolutorium udzieliło. Podjęto także uchwałę dotyczącą zasad rachunkowości w Towarzystwie sporządzono deklarację CIT-8, przesłaną następnie do właściwego urzędu skarbowego.

Zainicjowano dyskusję dotyczącą oczekiwań poszczególnych członków PTBP co do działalności Towarzystwa w przyszłości. W czerwcu br. odbędzie się kolejny zjazd, podczas którego każdy zaprezentuje swój dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy oraz propozycje konkretnych działań. Biegli sądowi przygotują listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących badań poligraficznych na sali rozpraw. Do środowiska sędziów i prokuratorów zostanie wystosowana oferta uzupełnienia szkoleń doskonalenia zawodowego o wykład na temat użyteczności badań poligraficznych w procesie karnym.

Uczestnicy zebrania zgodzili się na ogłoszenie wstępnego naboru na pierwszy w Polsce otwarty pełnowymiarowy kurs podstawowy z zakresu badań poligraficznych. Wstępny nabór zostałby ogłoszony po zatwierdzeniu programu w czerwcu br., a zajęcia mogłyby ruszyć w październiku – wraz z nowym rokiem akademickim 2016/2017.

Ponadto przyjęto nowego eksperta w poczet członków Towarzystwa i poruszono ponownie problem działalności nieuczciwych podmiotów oferujących swoje usługi z zakresu badań poligraficznych na rynku prywatnym.

.


12 marca 2016 r.

Dzień Mózgu
na terenie SWPS

12 marca 2016 r. na terenie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbył się „Dzień mózgu”, konferencja popularnonaukowa, która pokazała, że neuronauka jest intrygująca, a o mózgu warto dowiedzieć się czegoś więcej.

Odbyły się wykłady i interaktywne pokazy. Pomiędzy wykładami na stanowiskach dostępne były specjalne atrakcje, m.in. „wykrywacz kłamstw”, poligraf prezentowała doktorantka Uniwersytetu SWPS Agnieszka Leszczyńska, Wiceprezes PTBP.


30 sierpnia – 4 września 2015 r.

Wyróżnienie dla Prezesa PTBP
podczas 50-go Sympozjum APA w Chicago

W dniach 30.08-04.09.2015 r. odbyło się 50-te Sympozjum American Polygraph Association. Wzięła w nim udział rekordowa liczba 650 ekspertów z zakresu badań poligraficznych z całego świata. Wybór miejsca jubileuszowej konferencji był nieprzypadkowy. Właśnie w Chicago narodziły się współczesne badania poligraficzne. To tam działali wynalazca prototypu poligrafu Leonarde Keeler (1903-1949) oraz twórca techniki pytań kontrolnych John E. Reid (1910-1982). Na sympozjum do Stanów Zjednoczonych udali się także człnkowie Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych – m.in.: Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Jan Widacki i Prezes PTBP Marcin Gołaszewski. Podczas sympozjum wręczono tradycyjne wyróżnienia w kilku prestiżowych kategoriach. Marcin Gołaszewski otrzymał nagrodę „David L. Motsinger Horizon Award” – przyznawaną osobom, które od początku swojej kariery prezentują lojalność, profesjonalizm i poświęcenie w działaniach na rzecz społeczności zawodowej ekspertów z zakresu badań poligraficznych.

czytaj dalej.


24-26 sierpnia 2015 r.

Konferencja na temat nieszczerości – ,,Decepticon 2015”,
Uniwersytet w Cambridge

W dniach 24-26 sierpnia 2015 r. na Uniwersytecie w Cambridge zorganizowano konferencję naukową zatytułowaną „Decepticon 2015”. Była to pierwsza konferencja międzynarodowa na temat detekcji nieszczerości, która miała charakter interdyscyplinarny i zgromadziła przedstawicieli ośrodków akademickich (głównie psychologów) oraz praktyków z całego świata. W konferencji wzięli udział m.in. znani naukowcy w dziedzinie detekcji nieszczerości: A. Vrij, T. Levine, G. Ganis, J. Burgoon, J. Hancock i D. Ariely. Obecny był także Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych Marcin Gołaszewski.

Badaniom poligraficznym poświęcono niewiele miejsca, ponieważ zainteresowania naukowe większości prelegentów koncentrują się aktualnie wokół innych, instrumentalnych i nieinstrumentalnych, metod wykrywania kłamstw. Metody te mają stosunkowo krótką historię i duży potencjał badawczy. Różnią się między sobą wykorzystywanymi technikami (kryteriami analizy) i technologiami, wartością diagnostyczną (dokładnością), poziomem skomplikowania, wymaganym nakładem pracy, kosztami oraz zaawansowaniem badań naukowych związanych z walidacją tych metod.

czytaj dalej.


20 marca 2015 r.

Stanowisko PTBP w sprawie publikacji medialnych
dotyczących badania Pana Kamila Durczoka

20 marca 2015 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych wydał stanowisko w związku z publikacjami medialnymi na temat ekspertyzy z zakresu badań poligraficznych (wariograficznych) przeprowadzonej wobec Pana Kamila Durczoka.
Tekst oświadczenia dostępny jest tutaj.


19 marca 2015 r.

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2015 r.
(I KZP 25/14)

29 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie, w uzasadnieniu do którego sformułował kilka głównych tez oraz dalszych wskazówek, które po raz pierwszy całościowo regulują kwestie związane z dowodowym wykorzystaniem badań poligraficznych (wariograficznych) w polskim procesie karnym.

Glosa do ww. postanowienia została opublikowana w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, t. 7, nr 13, 2015. Pełna treść dostępna jest tutaj.


16 lutego 2015 r.

Komunikat Zarządu PTBP w sprawie rekomendowanych technik badań poligraficznych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych rekomenduje ekspertom przeprowadzającym badania poligraficzne stosowanie wyłącznie takich technik badawczych, które zostały poddane walidacji i istnieją na ten temat niezależnie opublikowane dane w przynajmniej dwóch recenzowanych czasopismach naukowych, monografiach lub pracach zbiorowych.
W szczególności, za zgodne z regułami sztuki, uznaje się wykorzystywanie tych technik, które zostały wymienione w raporcie American Polygraph Association (APA), opublikowanym w 2011 roku (American Polygraph Association, Meta-Analytic Survey of Criterion Accuracy of Validated Techniques, „Polygraph”, nr 4, t. 40, 2011). Raport ten został omówiony m.in. w: M. Gołaszewski (red.), Współczesne standardy badań poligraficznych, „Biblioteka Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 4, 2013.
I tak:

 1. Do badań dowodowych rekomenduje się techniki: US Federal You-Phase (Bi-Zone) – z systemem ewaluacji poligramów ESS; Utah ZCT – z systemami ewaluacji: ESS i Utah; US Federal ZCT – z systemem ewaluacji ESS.
 2. Do badań wielopodmiotowych (w tym konfrontacyjnych) rekomenduje się każdą z ww. technik oraz US AFMGQT, Utah MGQT i LEPET – z systemem ewaluacji ESS; a także: US Federal You-Phase – z systemem ewaluacji w skali 7-pozycyjnej oraz US Federal ZCT – z systemami ewaluacji w skali 7-pozycyjnej (zwykłej) i 7-poz. dowodowej.
 3. Do pozostałych badań (jako techniki wykrywcze) rekomenduje się każdą z ww. technik, a ponadto: CIT – z systemem ewaluacji Lykkena, DLST – z systemami ewaluacji ESS i w skali 7-pozycyjnej oraz US AFMGQT, Utah MGQT i LEPET – z systemem ewaluacji w skali 7-poz.

Rezultaty testów przeprowadzonych wyłącznie z wykorzystaniem ww. technik mogą stanowić podstawę do wydania opinii na temat prawdomówności badanego lub jego wiedzy na temat szczegółów danego zdarzenia.
Zarząd PTBP stoi na stanowisku, że ekspert z zakresu badań poligraficznych może posługiwać się podczas badania również innymi potwierdzonymi naukowo technikami, ale wyłącznie pomocniczo, w celu pogłębienia danego problemu. Wśród technik stosowanych pomocniczo należy wymienić testy z systemami ewaluacji globalnej (jakościowej): POT (poszukujący), R/I, SAT, PVT, technikę Reida, a także techniki MQTZCT z systemem ewaluacji Matte’go, IZCT z systemem ewaluacji HSS oraz technikę Backstera z systemem ewaluacji Backstera.
Każda technika badawcza, która nie została wymieniona powyżej, może być zastosowana przez biegłego, o ile w sporządzonej opinii zostanie wyraźnie zaznaczone, że jest to technika eksperymentalna, wraz z uzasadnieniem decyzji o jej wykorzystaniu. Co więcej – względy etyczne decydują o tym, że taka informacja powinna być przekazana nie tylko adresatowi opinii, ale również badanemu.

Nowością w stosunku do obecnie obowiązujących standardów badań jest możliwość zastosowania techniki US AFMGQT jako testu jednoproblemowego (w konkretnej sprawie) – analogicznie i zgodnie z regułami technik You-Phase oraz US Federal ZCT. Raport na ten temat sporządził Komitet Badań Naukowych APA (R. Nelson, M. Handler, M. Oelrich, B. Cushman, APA Research Committee Report: Proposed Usage for an Event-specific AFMGQT Test Format, „Polygraph”, nr 4, t. 43, 2014). Szczegółowe omówienie raportu znajduje się tutaj.


2 września 2014 r.

„Perspektywy instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa”
zapowiedź konferencji naukowej – Kraków, 26.09.2014 r.

26 września 2014. w kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1) odbędzie się konferencja naukowa poświęcona problematyce instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji nieszczerości. Poza gospodarzem przedsięwzięcia organizatorami są: Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymaga jedynie potwierdzenia do dnia 15 września na adres mailowy: aszuba@afm.edu.pl

Program:
9.00 – rejestracja uczestników
9.30 – otwarcie konferencji

9.45 – 11.15 – sesja pierwsza:
dr hab. Romuald Polczyk prof. UJ, mgr Karolina Dukała (Uniwersytet Jagielloński):
Porównanie skuteczności kryterialnej oceny treści zeznań (CBCA) u seniorów i osób dorosłych

dr Bartosz W. Wojciechowski (Uniwersytet Śląski):
Detekcja kłamstwa w zeznaniach świadków dorosłych przy zastosowaniu psychologicznych metod analizy treściowej

dr Jerzy Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski):
Wykorzystanie analizy potencjałów wywoływanych w wykrywaniu skrywanych informacji

11.45 – 13.45 – sesja druga:
dr hab. Marek Leśniak (Uniwersytet Śląski):
Z problematyki interpretacji wyników badania poligraficznego

mgr Marcin Gołaszewski (PTBP):
Badania poligraficzne w śledztwach – fakty i mity

mgr Michał Widacki (Uniwersytet Śląski):
Techniki Badań Poligraficznych stosowane w praktyce polskiej

14.45 – 17.00 – sesja trzecia:
mgr Aleksandra Cempura (KAFM):
Prawna reglamentacja detekcji kłamstwa

mgr Agnieszka Leszczyńska (PTBP):
Badania poligraficzne w nadzorze i terapii osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej

mgr Paweł Zając, mgr Renata Staszel, mgr Małgorzata Wojtarowicz (KAFM):
Termowizja w detekcji śladów emocjonalnych

17.00 – zakończenie konferencji

Podczas konferencji, a także po jej zakończeniu przewidziana jest prezentacja sprzętu termowizyjnego oraz systemu BIORADIO do monitorowania zmian emocjonalnych.


23 czerwca 2014 r.

Uwaga na oszustów – ostrzeżenie dla zleceniodawców

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych ostrzega przed działalnością podmiotów stosujących nieuczciwe praktyki na rynku usług prywatnych. W związku z rosnącą popularnością metod instrumentalnej detekcji wprowadzania w błąd, obserwujemy wzrost liczby ofert badań poligraficznych zamieszczanych w Internecie. Ogłoszenia tego typu są często pozycjonowane na wysokich miejscach podczas wyszukiwania w przeglądarkach. Niestety, analiza treści znacznej części tych ofert wskazuje, że mamy do czynienia z osobami nastawionymi na szybki zysk, bez odpowiednich kwalifikacji, wykorzystującymi niską świadomość społeczną na temat istoty badań poligraficznych.
Niektóre firmy zatrudniają anonimowych „ekspertów” i niesłusznie powołują się przy tym na ochronę danych osobowych. Zdarza się, że dla wzmocnienia swojej wiarygodności bezprawnie zamieszczają na swoich stronach logotypy instytucji państwowych, a także niemożliwe do dokładnego odczytania i zweryfikowania referencje od zadowolonych klientów. Powołują się ponadto na rzekomą współpracę ze stowarzyszeniami naukowymi, a nawet na członkostwo w nieistniejącej organizacji akredytującej punkty badań w całej Polsce.
Każda z takich firm oferuje szeroki zakres usług dla firm i osób prywatnych – m.in.
w sprawach związanych z bezpieczeństwem, kradzieżami czy sprawdzaniem wiarygodności aplikantów do pracy. W większości jednak wykorzystuje się osobiste kryzysy partnerów w badaniach dotyczących zdrady. Sama analiza wybranych pytań zamieszczanych na stronie usługodawcy dowodzi braku profesjonalizmu – na przykład: „Czy kochasz X, z którym pracujesz w jednym pokoju”? Nawet początkujący adept badań poligraficznych wie, że nie można badać ludzkich uczuć za pomocą poligrafu, a jedynie wiedzę i związek z konkretnymi zdarzeniami, w związku z którymi powstały ślady pamięciowe i emocjonalne.
Działalność pseudoekspertów szkodzi nie tylko wizerunkowi środowiska profesjonalistów w zakresie badań poligraficznych, ale jest też poważnym ryzykiem dla potencjalnego zleceniodawcy. Dlatego warto zamieścić kilka wskazówek przed wyborem konkretnej oferty:

 1. Nigdy nie korzystaj z usług anonimowych poligraferów. Osoba o odpowiednim dorobku nie będzie obawiała się go zaprezentować.
 2. Domagaj się rzetelnej informacji o kwalifikacjach badającego. Mogą to być certyfikaty wydane przez American Polygraph Association, Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych lub zaświadczenia o uprawnieniach eksperta uzyskane w polskich służbach policyjnych i specjalnych.
 3. W razie wątpliwości, skontaktuj się mailowo lub telefonicznie z PTBP.
 4. Po badaniu zawsze żądaj sporządzenia opinii na piśmie. W ten sposób ekspertyza będzie mogła być poddana ewentualnej kontroli jakości, a badający nie pozostanie anonimowy.

1 marca 2014 r.

31 marca 2014 r. Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks w Poznaniu zaprasza na I Konferencję „Tendencje w kryminalistyce. Dowody mają głos…” „Nowe tendencje w ekspertyzach kryminalistycznych a obsługa prawna osób fizycznych i przedsiębiorstw”.

Podczas konferencji wystąpi m in. Wiceprezes PTBP mgr Agnieszka Leszczyńska z wykładem „Badania poligraficzne w polityce zatrudnienia podmiotu gospodarczego (rekrutacja, ochrona tajemnicy firmy, przestępstwa, mobbing, molestowanie) oraz nowe obszary wykorzystywania badań (m.in. przestępstwa na tle seksualnym, badania wobec sprawców przemocy w rodzinie)”.

więcej informacji o konferencji.


30 stycznia 2014 r.

30 stycznia 2014 r. na portalu Onet.pl opublikowano materiał wideo poświęcony badaniom poligraficznym. Aleksandra Siedlecka przygotowała reportaż ukierunkowany na problem przeciwdziałania recydywie sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej
i możliwości wykorzystania poligrafu w tym zakresie. W rozmowie wzięli udział: mgr Agnieszka Leszczyńska – Wiceprezes PTBP oraz dr Sławomir Jakima – Konsultant w dziedzinie seksuologii na Mazowszu. Materiał można obejrzeć tutaj.


24 listopada 2013 r.

W dniu 24 listopada 2013 r. w Warszawie powołano Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych. W gronie Członków-Założycieli znaleźli się naukowcy oraz eksperci prowadzący praktykę badań poligraficznych w polskich służbach policyjnych i specjalnych, a także w sektorze prywatnym.

Na Prezesa Towarzystwa został wybrany mgr Marcin Gołaszewski – ekspert służb specjalnych, członek American Polygraph Association (APA Full Member), doktorant Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autor różnych publikacji poświęconych badaniom poligraficznym.

Natomiast Przewodniczącym Komitetu Naukowego został prof. dr hab. Jan Widacki – Dziekan

Wydziału Prawa i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii, Redaktor Naczelny

kwartalnika „European Polygraph”, członek APA (Science & Technology Member) – którego dorobek naukowy istotnie przyczynił się do popularyzacji profesjonalnych badań poligraficznych w Polsce.

Więcej informacji na temat osób zaangażowanych w działalność Towarzystwa – w działach: „Władze” i „Komitety tematyczne”. Z kolei Statut, podjęte uchwały oraz deklaracja

członkowska znajdują się w dziale: „Dokumenty”.

Tymczasową siedzibą Towarzystwa będzie Kraków, a docelowo – Warszawa. Aktualnie trwa

procedura rejestracji organizacji w KRS.