Komitety tematyczne

W Polskim Towarzystwie Badań Poligraficznych przewidziano istnienie komitetów stałych oraz komitetów i komisji ad hoc – do rozwiązania konkretnych problemów. Aktualnie działają 3 komitety stałe: Komitet Naukowy, Komitet ds. metodyki badań poligraficznych oraz Komitet Prawny. Ich kompetencje są zapisane w stosownej uchwale dostępnej w dziale „Dokumenty”.

Komitet Naukowy

Przewodniczący

prof. zw. dr hab. Jan Widacki – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Redaktor Naczelny kwartalnika „European Polygraph”, członek American Polygraph Association (Science & Technology Member), British & European Polygraph Association oraz International Society of Polygraph Examiners (Director, Officer for Europe). W przeszłości był członkiem założycielem i Prezesem (dwukrotnie) Stowarzyszenia Poligraferów Polskich. Autor wielu prac na temat badań poligraficznych – opublikowanych m.in. w „Polygraph”, „Journal of Forensic Sciences”, a ponadto w Czechosłowacji, Jugosławii i Japonii. W Polsce opublikował 4 książki i kilkadziesiąt artykułów. Jako biegły wykonywał badania poligraficzne od końca lat 70-tych.

Pozostali członkowie

prof. dr hab. Ryszard Jaworski – Kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
prof. dr hab. Jerzy Konieczny – prawnik i kryminolog, w latach 1992-1993 Szef Urzędu Ochrony Państwa, a na przełomie 1995 i 1996 r. także Minister Spraw Wewnętrznych.
dr hab. Marek Leśniak – adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
dr Magdalena Zubańska – Kierownik Zakładu Kryminalistyki Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Komitet ds. Metodyki Badań Poligraficznych

Przewodnicząca

mgr Alicja Szatraj

Pozostali członkowie

mgr Agnieszka Leszczyńska
mgr Michał Widacki
mgr Katarzyna Wójcicka
mgr Małgorzata Wysocka

Komitet Prawny

Przewodnicząca

mgr Małgorzata Wrońska

Pozostali członkowie

dr Arkadiusz P. Szajna
adw. mgr Aleksandra Cempura
adw. mgr Anna Kasolik
mgr Monika Antos