Publikacje

Poniżej prezentujemy subiektywny wybór publikacji, dzięki którym zainteresowane osoby mogą uzyskać właściwe informacje na temat istoty badań poligraficznych.

Periodyki

 1. „European Polygraph” – kwartalne wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 2. „Polygraph” – kwartalne wydawnictwo American Polygraph Association.

Monografie i prace zbiorowe

 1. Gołaszewski M. (red.), Metody interpretacji danych w badaniach poligraficznych. Problem subiektywizmu ekspertów przy opiniowaniu, Kraków 2023.
 2. Gołaszewski M. (red.), Współczesne standardy badań poligraficznych, Warszawa 2013.
 3. Jaworski R., Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowód odciążający, Wrocław 1999.
 4. Jaworski R., Poligraf na tropie zabójcy [online], WolneEbooki.pl, https://wolneebooki.pl/book/view/44 [dostęp: 19.11.2013].
 5. Jaworski R., Situational Sequencing Tests in Polygraph Examination, Wrocław 2006.
 6. Konieczny J., Badania poligraficzne. Podręcznik dla zawodowców,
  Warszawa 2009.
 7. Matte J.A., Forensic Psychophysiology. Using the polygraph. Scientific Truth Verification – Lie Detection, New York 1996.
 8. Widacki J., Analiza przesłanek diagnozowania w badaniach poligraficznych, Katowice 1982.
 9. Widacki J. (red), Badania poligraficzne w Polsce, Kraków 2014.
 10. Widacki J. (red), Historia Badań Poligraficznych, Kraków 2017.
 11. Widacki J. (red.), Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa. Problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne, Kraków 2018.
 12. Widacki J., Wartość diagnostyczna badania poligraficznego i jej znaczenie kryminalistyczne, Kraków 1977.
 13. Widacki J., Wprowadzenie do problematyki badań poligraficznych, Warszawa 1981.

Artykuły naukowe w periodykach i rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Cempura A., Widacki M., Prawna dopuszczalność pracowniczych badań poligraficznych w Polsce, „Palestra” nr 11-12, 2012.
 2. Gołaszewski M., Problem wielokrotnego testowania w przesiewowych badaniach poligraficznych – implikacje dla bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 28 (15), 2023.
 3. Gołaszewski M., Pieszko A., Psychologiczne i psychofizjologiczne metody oceny wiarygodności – wykorzystanie procesowe oraz prawidłowa ocena takich środków dowodowych, „Prokuratura i Prawo”, nr 1, 2023.
 4. Gołaszewski M., Uwarunkowania zdrowotne poddania badaniom poligraficznym (wariograficznym), „Prokuratura i Prawo”, nr 4-5, 2020.
 5. Gołaszewski M., Badania poligraficzne w polskim procesie karnym po postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2015 roku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, t. 7, nr 13, 2015.
 6. Gołaszewski M., Badania poligraficzne w śledztwach – fakty i mity, „Przegląd Policyjny”, nr 2 (118), 2015.
 7. Gołaszewski M., Polygraph Examinations of Pregnant Women – Dilemmas and Recommendations, „European Polygraph”, nr 2 (28), 2014.
 8. Gołaszewski M., Przełom w procesie walidacji i wyrażaniu wartości diagnostycznej testów wykorzystywanych w badaniach poligraficznych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 8, 2013.
 9. Gołaszewski M., Przesłuchanie biegłego z zakresu badań poligraficznych (wariograficznych) w postępowaniu jurysdykcyjnym – tryb, najczęściej zadawane pytania i prawidłowe odpowiedzi, w: K. Banasik et al. (red.), W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, Kraków 2018, s. 269-298.
 10. Gołaszewski M., Upływ czasu od krytycznego zdarzenia w kontekście wartości poznawczej badania poligraficznego, „Prokuratura i Prawo”, nr 11, 2021.
 11. Gołaszewski M., Użyteczność badań poligraficznych w ograniczaniu recydywy wśród sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej, „Prokuratura i Prawo”, nr 12, 2016.
 12. Gołaszewski M., Validated Techniques and Scoring Models for PDD Test Data Analysis – Conclusions from the 2011 APA Report, „European Polygraph”, nr 4 (22), 2012.
 13. Gołaszewski M., Markowicz P., Jastrzębska J., Postrzeganie badań poligraficznych w Polsce oraz ich użyteczność w służbach i innych obszarach działalności, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, t. 10, nr 18, 2018.
 14. Gołaszewski M., Zając P., Widacki J., Thermal Vision as a Method of Detection of Deception: A Review of Experiences, „European Polygraph”, t. 9, nr 1 (31), 2015,
  s. 5-24.
 15. Ibek A., Gołaszewski M., Z zagadnień poprawności opiniowania w badaniach poligraficznych, „Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały”, nr 1 (10), 2012.
 16. Jaworski R., Wymóg „bezwzględnej trafności” wobec badań poligraficznych a jego zasadność, w: L. Bogunia (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. III, Wrocław 1998, s. 85-92.
 17. Konieczny J., Polygraph Examination as Scientific Evidence, „European Polygraph”, nr 3 (13), 2010.
 18. Krzyścin A., Psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy warunkujące ujawnienie śladu pamięciowego czynu, „Problemy Kryminalistyki” nr 230, 2000.
 19. Krzyścin A., Wartość diagnostyczna psychofizjologicznych badań poligraficznych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 3-4, 1997.
 20. Leszczyńska A., Użyteczność badań poligraficznych w terapii i kontroli osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, „Seksuologia Polska” nr 2, 2013.
 21. Leśniak M., Etyczne problemy związane z ekspertyzą poligraficzną (wariograficzną), w: H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości, Poznań 2008, s. 351-366.
 22. Leśniak M., Uwarunkowania prawne i metodyczne stosowania badań poligraficznych w sprawach zatrudnieniowych w Polsce, w: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych: materiały VI Kongresu, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice 2010, s. 123-132.
 23. Lewandowski, E., Sprawdzanie alibi w badaniach poligraficznych /wariograficznych/, „Problemy Kryminalistyki” nr 247, Warszawa 2005.
 24. Lewandowski, E., Lewandowski, Ł., Alibi Testing Potential In Polygraphic Examination, „European Polygraph” nr 3, 2008.
 25. Lewandowski E., Lewandowski Ł., Forensic Examination of Memory Traces (Part 1), „European Polygraph” nr 3-4 (9-10), 2009.
 26. Lewandowski E., Lewandowski Ł., Forensic Examination of Memory Traces (Part 2), „European Polygraph” nr 1 (11), 2010.
 27. Widacki J., Gołaszewski M., Subiektywizm w badaniach poligraficznych, „Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały”, nr 2 (21), 2017.
 28. Widacki J., Horvath F., An experimental Investigation of the Relative Validity
  and Utility of the Polygraph Technique and Three Other Common Methods of Criminal Identification
  , „Journal of Forensic Sciences” t. 23, nr 3, 1978.
 29. Widacki M., Uwagi na marginesie ukraińskiego zeszytu metodycznego dotyczącego badań poligraficznych prowadzonych w celu identyfikacji rosyjskich dywersantów oraz agentów, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 28 (15), 2023.
 30. Widacki M., The Attempts at Detecting Deception Through Evaluation of Non-verbal Symptoms, „European Polygraph”, nr 4 (14), 2010.

Wybrane orzecznictwo

 1. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt: III K 92/15 (teza: Opinia z zakresu badań poligraficznych jest jednym ze środków dowodowych przewidzianych przez ustawę (art. 199a k.p.k.), który od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r. może być wykorzystywany na każdym etapie postępowania karnego. Dowód uzyskany na jej podstawie jest ważnym, przydatnym dowodem naukowym, dowodem ze znormalizowanymi procedurami i ustalonymi standardami badań, którego „skuteczność procentowa” prezentuje się wręcz bardziej korzystnie niż dowodów uzyskanych na podstawie badań dotyczących innych dziedzin naukowych, w tym kryminalistycznych, które są powszechnie wykorzystywane w procesach karnych.)